Conclusions de la campanya de Participació Real Ciutadana “Qüestio de sentit comú”

Després de 3 mesos posem punt i a part a la campanya de Participació Real Ciutadana "Qüestió de sentit comú", ara toca exposar públicament les seves conclusions.

Cervera compta amb dos documents que regulen la interacció de l’administració amb la ciutadania: el Reglament Orgànic Municipal (ROM) i el Reglament de Participació Ciutadana (RPC). Els dos es complementen, doncs el reglament de participació explica de forma més extensa algunes qüestions contemplades al ROM.

Per què hem iniciat aquesta campanya?

 • Necessitat de posar en valor el terme participació --> representen les regles del joc democràtic (interacció administració i ciutadania) i com la població podem incidir en el nostre quotidià.
 • Altra mirada al terme participació --> sovint s’utilitza la participació per a complir l’expedient. Per això afegim la paraula “REAL” en l’eslògan de la campanya. Participar no és només respondre enquestes per triar grups de música per una determinada festa o les papereres d’una determinada plaça.
 • NO hem assolit els resultats que esperàvem de l’acció institucional. La Paeria fa 1 any que hi ha la moció aprovada (amb proposta de redactat) i no s’aplica. Per això, representació també de les mènsules dels sentits (símbol Paeria) amb sublema de “qüestió de sentit comú”, sentit que hi falta.

Què entenem per participació ciutadana?

Participació lligada a la presa de decisions amb dos protagonistes clars: persones i entitats.

A continuació, es detallen les diferents aportacions recollides estructurades en tres blocs on intentem relacionar-les amb els aspectes més significatius del nou Reglament de Participació aprovat  inicialment al darrer Ple del 4 d’abril de 2017:

Bloc 1. Coneixement i interès pel tema --> drets de la ciutadania (informació, petició, etc.)

 • No està clar on dirigir-se per a fer una reclamació.
 • Hauria d’haver-hi un mena de Síndic, o persona neutral, per garantir que els drets (de participació) es compleixen.
 • Caldria fer referència explícita als drets de les entitats i persones organitzades.
 • Tot el procés dut a terme per a redactar aquest nou reglament no és gens participatiu. No té sentit voler ordenar els processos participatius sense participació.

Bloc 2. Necessitats de participació --> Instruments, mecanismes i processos (audiència, fòrum, etc.)

 • Es comenta que totes les reunions i comissions amb veïns, Aquelarre, etc. són només de consulta, es demana opinions però la decisió final és de l’alcalde i/o regidor de torn. Això NO és participació. Cal posar més èmfasi en la part vinculant. Un procés participatiu és allò que acaba amb una presa de decisions.
 • Ambigüitats en la descripció i funcionament d’alguns mecanismes de participació.
 • SESSIONS D’AUDIÈNCIA: només inserit dins una tramitació administrativa. Si no hi ha un tema obert per l’Ajuntament (pressupostos, obres, etc.) la ciutadania no podem demanar una audiència d’algun tema que interessi. Importància que es prengui acta de la sessió. El nombre de 7 regidors per sol·licitar Audiència hauria de ser menor (5 per exemple).
 • INICIATIVA CIUTADANA: perillós acotar temes vàlids per a iniciativa ciutadana! Important que cau la partida del pressupost i que l’entitat ha d’aportar mitjans (!). Intolerable que els joves no puguin promoure una iniciativa ciutadana.
 • CONSULTA POPULAR: continuen estant vetats els pressupostos participatius!
 • CONSULTA POPULAR NO REFERNDÀRIA: perillosa la distinció d’estrangers de països membres de la UE i la resta. No la pot convocar la ciutadania.
 • FÒRUM: té un redactat molt confús i contradictori. Es compara amb un “Consell de Savis”. És només per deliberar i fer propostes. Quina diferència hi ha entre un fòrum obert i una audiència pública?
 • Possibilitat d’una comissió permanent de participació amb més pes ciutadà que polític que garanteixi que els mecanismes i el procés a seguir es duguin a terme de forma adequada.
 • Mirada utilitarista dels processos participatius per presentar i rendir comptes del Pla de Govern. És més correcte parlar de Pla d’Actuació Municipal i que aquest sigui acordat amb tota la ciutadania. El Pla de Govern és el programa electoral de CIU.

Bloc 3. Implicació --> Òrgans de participació i relació amb les àrees de la Paeria

 • Capítol més enrevessat de tot el reglament. Crea molta confusió.
 • En tots els consells hi ha majoria política (alcalde+tots els regidors). Falta pes i poder ciutadà.
 • Es proposa la creació d’una Regidoria d’Entitats. Cal coordinació i acompanyament a les entitats.
 • Es proposa la creació d’una Regidoria de Participació Ciutadana.
 • Excepte en els consells sectorials (que vindrien a ser taules específiques), el nou RPC considera només el pes de les AAVV. Greuge comparatiu a la resta de població organitzada.
 • Cal una organització en diferents nivells. Per exemple, es podria articular una proposta així:
  • 1r nivell --> Consell de Poble: assemblea ciutadana per a arribar a acords. Caràcter decisori.
  • 2n nivell --> Taules específiques (similar als consells sectorials)
  • 3r nivell --> Comissió Permanent de Participació Ciutadana. (No decisòria, només coordinadora dels processos participatius que s’engeguin) Formada per:
   • Alcalde/alcaldessa
   • Regidor/a de participació
   • 1 representant de cada grup municipal
   • 3 representants de la ciutadania
   • 3 representants de les entitats

Aquestes conclusions recull totes les aportacions, suggeriments, propostes, etc. que deriven de les diferents accions que han integrat la campanya des del seu inici: taula rodona d’experiències de participació, trobades amb entitats, enquesta on line i assemblea oberta.