#SabiesQue les convocatòries i ordres del dia del Ple s'han de difondre?

Actualment, consistori a banda, el ROM obliga a trametre-ho als mitjans de comunicació i a les entitats inscrites al registre municipal que ho hagin sol·licitat.

Els Plens són un espai on es prenen decisions importants que afecten al conjunt del municipi, però que acostumen a ser espais tancats amb dèficits de participació ciutadana. Des de la CUP de Cervera pensem que els plens s'han d'obrir a la ciutadania, la qual cosa implica:

  • Fer la màxima difusió dels dies de celebració i contingut dels plens.
  • Establir mecanismes perquè la població i les entitats puguin presentar mocions o propostes d'acord en els plens.
  • Oferir espais per tal que la ciutadania i entitats puguin formular preguntes a regidors/es en l'apartat final dels plens.
  • Informar a tota la població dels acords presos en els plens i el sentit de vot dels grups municipals.