Bases de la convocatoria “Diners al carrer. Activem el retorn social”.

L’objecte d’aquestes bases és definir les condicions i el procediment per sol·licitar la col·laboració econòmica que atorga l’Assemblea Local de la CUP de Cervera en la 1a convocatòria de “Diners al carrer. Activem el retorn social”.

1. OBJECTE

La CUP de Cervera destinarà part dels seus fons econòmics a ajuts per a projectes socials de la ciutat. Aquests fons econòmics procedeixen del romanent de les retribucions dels plens municipals al càrrec electe de la CUP-PA a la Paeria des de l’inici de la legislatura, que seguint el codi ètic i per decisió de l’Assemblea Local, el regidor no obté beneficis econòmics per a exercir el seu càrrec.

L’objectiu d’aquests ajuts és donar suport i fomentar el desenvolupament d’iniciatives i projectes que, amb voluntat de transformació social a la ciutat o entorn més proper, fomentin la participació, l’apoderament i la xarxa entre comunitats i persones.

2. DESTINATARIS

Els destinataris d’aquests ajuts són les entitats, associacions, col·lectius i/o plataformes sense ànims de lucre que desenvolupin la seva activitat a Cervera, municipis veïns o de la comarca, o que la seva activitat supramunicipal generi efectes sobre la ciutat.

L'aportació es destinarà a projectes que fomentin la justícia social, l'ecologisme, el feminisme, els drets de les persones LGTBI, la solidaritat internacionalista, la llengua catalana i la cultura popular, els drets humans i la pau, el dret a l'autodeterminació dels pobles o la lluita per a la independència dels Països Catalans.

El projecte objecte de l’ajut haurà de dur-se a terme principalment entre l'1 de juliol de 2017 i el 30 de juny del 2018.

3. QUANTIA

Per a la 1a Edició del Retorn Social, la CUP de Cervera destina un total de 1500 €. La dotació econòmica global es divideix en dues línies:

 • Fins a 1.000 € (l’ajut es correspondrà a un 50% del total del pressupost del projecte).
 • Fins a 500 € (en aquest cas l’ajut concedit serà del 100% del pressupost del projecte).

4. SOL·LICITUD I TERMINIS

La documentació sol·licitada i especificada a les bases haurà de presentar-se per correu electrònic a l’adreça cervera@cup.cat i en paper, si es vol, al grup municipal de la CUP-PA a la Paeria de Cervera.

El termini de presentació de sol·licituds serà el 6 de juny de 2017.

La segona setmana del mes de juny es donaran a conèixer els projectes que han estat acceptats i que participaran en la votació popular. I la resolució final i acte públic per a realitzar el recompte i comunicar els resultats de les votacions tindrà lloc a finals del mes de juny.

5. REQUISITS

Podran optar als ajuts qualsevol entitat, col·lectiu o organització amb fins socials. En qualsevol cas hauran de tenir el recolzament d’una entitat (amb NIF i compte corrent propi) que faci de paraigua del projecte.

El projecte objecte de l’ajut haurà de dur-se a terme entre l’1 de juliol de 2017 i el 30 de juny de 2018.

Tots els sol·licitants hauran de garantir la viabilitat del projecte i de l’entitat amb la documentació aportada, que en tot cas podrà fer-se pública a través dels mitjans corresponents i durant el procés de la convocatòria.

Si els o les sol·licitants reben aportacions o han fet peticions d’altres ajuts a altres organismes per al mateix projecte ho hauran de comunicar en la sol·licitud.

Condicions d’admissió

 • El període d’execució serà d’1 any natural a partir de la concessió de l’ajut. No són subvencionables les activitats o programes realitzats amb anterioritat a l’any de la convocatòria.
 • Cada entitat podrà presentar com a màxim 1 projecte.
 • En cap cas seran subvencionables projectes que impliquin repercussions negatives en els drets humans i ciutadans, individuals i col·lectius, en la cohesió social, en el medi ambient i en els drets d'animals.
 • Les entitats participants hauran d’assumir l’obligació de justificar, en la memòria d’avaluació del projecte, el destí de la col·laboració econòmica.
 • La presentació d’un projecte suposa l’acceptació de les bases.

6. NORMES DE PRESENTACIÓ DE SOLICITUDS I DOCYMENTACIÓ REQUIRIDA (1)

Les entitats que presentin sol·licitud per participar a la convocatòria de les bases, hauran de presentar la següent documentació:

 • Formulari de sol·licitud (adjunt a l’annex).
 • Presentació de l’entitat: dades de l’entitat i persones responsables, nom i NIF, dades de contacte, logotip i breu història de l’entitat.
 • Presentació del projecte: descripció de l’activitat/projecte a realitzar indicant els objectius principals que es volen aconseguir, descripció dels recursos necessaris (materials, humans i econòmics), calendari de desenvolupament del projecte, etc.
 • Pressupost del projecte.
 • Resum del projecte d’entre 10 i 15 línies.
 • Fotocòpia del NIF de l’entitat.
 • Declaració de compromís de compliment de les condicions expressades per a l’atorgament de la col·laboració econòmica.
 • Declaració de les col·laboracions econòmiques o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur.

Un cop rebuda la sol·licitud de participació, la CUP Cervera podrà sol·licitar a les entitats qualsevol tipus d’informació i/o documentació annexa per tal de poder avaluar el projecte de forma adient per a la seva resolució.

(1) La CUP de Cervera estarà oberta a donar suport a qualsevol de les entitats, grups o col·lectius que es vulguin presentar, a redactar i desenvolupar la proposta i activitat. Si teniu qualsevol dubte, falta d’accessibilitat a recursos tecnològics etc. us oferim la nostra col·laboració en la presentació de la sol·licitud.

7. CRITERIS D'AVALUACIÓ, SISTEMA D'ELECCIÓ I TERMINIS

Els projectes es valoraran en 3 fases:

1. Una comissió escollida d’entre els i les membres de l’Assemblea Local de la CUP de Cervera analitzarà cadascun dels projectes presentats i comprovarà la validesa de la documentació i el contingut del projecte. En cas de detectar-se mancances requerirà a les entitats participants per tal que en facin les aportacions o esmenes oportunes abans del 9 de juny del 2017. La Comissió de preselecció podrà requerir a les entitats concursants que exposin breument el projecte davant l'Assemblea.

2. L’Assemblea Local de la CUP de Cervera, reunida amb caràcter extraordinari, seleccionarà els projectes finalistes. La valoració de l’Assemblea tindrà en compte els següents criteris:

 • ​Que el projecte fomenti aspectes vinculats a com a mínim un dels àmbits següents: justícia social, ecologisme, feminisme, drets de les persones LGTBI, solidaritat internacionalista, llengua catalana i cultura popular, drets humans i la pau, creació o consolidació de xarxes ciutadanes, economia verda i solidària, participació social, dret a l'autodeterminació dels pobles o la lluita per a la independència dels Països Catalans.
 • Que el projecte incorpori la perspectiva de gènere.
 • Que l'entitat, i/o les persones que l'avalen tinguin una trajectòria demostrable, pel que fa a les lluites i reivindicacions socials i ambientals, i/o en iniciatives de cultura popular del municipi.

3. Els projectes escollits participaran en el procés participatiu que es farà a través del web de la CUP de Cervera (cervera.cup.cat) entre l’11 i el 25 de juny de 2017. Alhora, s’habilitaran espais destinats a la votació presencial els dies 11 i 23 de juny a la Plaça Universitat i a la Plaça Major respectivament. 

Cada persona que vulgui realitzar una votació haurà d’identificar-se amb el DNI o NIE (tant electrònicament com presencialment) i podrà votar només una vegada fins a 3 projectes i per ordre de valoració.
Els ajuts seran concedits als projectes més votats. I en cas d’empat en alguna de les votacions serà l'Assemblea Local de la CUP de Cervera qui emeti la valoració final.

8. ACTE PÚBLIC I RESOLUCIÓ DELS AJUTS

L'Assemblea Local de la CUP de Cervera realitzarà el recompte de vots en un acte públic obert a tots la ciutadania el divendres 30 de juny a les 8 del vespre al Centre Obrer. En aquest, es comunicaran els projectes i les quanties concedides als diferents projectes presentats.

Totes les entitats, col·lectius i persones que hagin presentat un ajut, es comprometen a assistir-hi, com a mínim a través d’un representant, per a poder validar els resultats del recompte.

Posteriorment es comunicarà la resolució a través del web de la CUP de Cervera i mitjançant nota de premsa a mitjans.

9. FORMALITZACIÓ DE L'AJUDA I PAGAMENT

Per tal de rebre l’ajut s’haurà de signar un acord entre la CUP de Cervera i els sol·licitants conforme l’ajut queda vinculat al seguiment del projecte.

L’ajut de la línia de fins a 500€ es pagarà un sol cop en el moment de la concessió (dins un termini de dos mesos posteriors a la resolució). L’ajut de la línia de fins a 1000€ es pagarà en dos cops, el 60% en el moment de la concessió de l’ajut i el 40% restant un cop es presenti i s’avaluï la justificació.

10. SEGUIMENT I JUSTIFICACIÓ

L'entitat beneficiària prepararà una memòria final del projecte (memòria d’activitats i memòria econòmica) i la presentarà a la CUP de Cervera en el període d’entre 1 i 3 mesos posteriors a la finalització del projecte.


En el supòsit que l'entitat beneficiària de l'ajut no presenti els documents justificatius o no dugui a terme el projecte en les condicions establertes, l'Assemblea Local de la CUP de Cervera reclamarà el retorn de l'import concedit. En el supòsit que aquest no sigui retornat s'iniciaran les mesures pertinents.

11. RENÚNCIA

Si en algun moment posterior a la resolució i a l’acceptació l’entitat o col·lectiu considera que ha de renunciar a l’ajut perquè no pot desenvolupar el projecte, ho haurà de comunicar a la CUP de Cervera, per tal que l’ajut pugui ser concedit al següent projecte en nombre de vots.