#SabiesQue el RPC (Reglament de participació ciutadana) contempla la celebració de sessions d'audiència?

L'objectiu és rebre oralment la informació per part de la Paeria, així com que es puguin formular verbalment suggeriments i propostes. Poden ser convocades per l'Ajuntament o a petició de les entitats sense ànim de lucre. Són obertes a tota la ciutadania i s'ha de recollir acta.

Conèixer i promoure aquest mecanisme és bàsic per a que la ciutadania pugui exercir control i fiscalització del govern i la gestió municipals. En els darrers anys se n'han con-vocat algunes de temàtiques específiques quan a l'Equip de Govern li ha convingut. Les sessions d'audiència són un mecanisme de control, no de propaganda.